***

Rainis un Aspazija - Tie, kas neaizmirst

1920

Cena
€ 27 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Raiņa un Aspazijas svētku komiteja
Lpp. skaits: 16
Iesējums: Brošēts
Ilustrators: Jānis Jaunsudrabiņš (vāks)
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Rainis un Aspasija - tee, kas neaismirst / [Raiņa un Aspasijas swehtku komitejas redakzijas komisija]. [Rīga] : Raiņa un Aspasijas swehtku komiteja, 1920 15, [1] lpp., [1] iel. lp. : portreti ; 25 cm.

Rainis un Aspazija - tie, kas neaizmirst.

Saturs: Rainim un Aspasijai : [dzejolis] / A. Austriņsch -- Rainim : [dzejolis] / A. Kurzijs -- Pahrnahkschanai : [dzejolis] / L. Laizens -- Rainis / A. Kurzijs -- No Prometeja zilts / K/ Dsiļleja -- Rainis un latweeschu awischneezina / A. Birkerts -- Rainis un Aspasija latweeschu grahmatneezibâ / A. Gulbis --Rainis kà awischneeks : domas un aforismi is Raiņa raksteem "Deenas Lapâ" 1891.-1895. g. -- Aspasija : Augusta Deglawa atmiņas -- Aspasijas un Raiņa dramatiskie darbi / K. Freinbergs.

Vecajā ortogrāfijā

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020