Preces atpakaļ atdošana | Product return services | GUNASGRAMATAS.COM

PRECES ATPAKAĻ ATDOŠANA
Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Atteikuma tiesības
• Saskaņā ar Latvijas Republikas Patēretāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot atpakaļ Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.
• Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kas pasūtījums tika izpildīts daļēji).
• Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
• pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
• Pircējs ir atvēris jebkādu datu nesēja iepakojumu.
• Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestai daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci.
• Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē mūs (SIA “Gunas grāmatas”, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 20A – 2; LV 1045, Rīga), e-pasta adrese: gunasgramatas@gmail.com par lēmumu atteikties no šā līguma.
• Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas
• Ja Jūs atteiksieties no šā līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no Jums netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kāda darbība izpildīta agrāk un pēc tam, kad pārliecināsimies par preces tehnisko un vizuālo stāvokli. veicot diagnostiku ražotāja autorizētajā servisā.
• Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums grāmatnīcā “Gunas grāmatas” bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā  14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
• Pircējam, atdodot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu.
• Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:
20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
• preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
• preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
• prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta, ir samazinājusies preces vērtība;
• ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Ņemot vērā, ka Uzņēmums tirgo lietotu preci, tai var būt defekti, nolietojuma pazīmes, nepilnības un citas lietotai precei raksturīgas īpašības, kas tiek uzrādītas preces aprakstā, ko Pircējs akceptē Preci iegādājoties.

Pircējam, nododot atpakaļ iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apstiprina pirkumu (piemēram, kases čeka oriģināls).
PRODUCT RETURN SERVICES
Information about using one’s refusal rights

REFUSAL RIGHTS
• In accordance with the Consumer Rights Protection Law of the Republic of Latvia a Buyer can use his refusal rights and unilaterally deviate from the distance contract in 14 days time and return the product to the Enterprise that was bought in the web shop.
• The established date of the refusal rights starts on the day when the Buyer has received the product (or a part of the products if the order is completed partially).
• The Buyer cannot use the refusal rights if:
1. The ordered products cannot be returned due to their nature (f. e., hygiene products etc.)
2. The Buyer has opened any of the product’s wrapping (package)
• In accordance with the 6th part of the 12th clause of the Consumer Rights Protection Law the consumer is responsible for keeping the product’s quality and safety in case of using his or her refusal rights during the 14 days time term. The Enterprise keeps its rights to reject the buyer’s refusal rights or to withhold the compensation charge in case when the returned product is damaged, because of being inattentive.
• To use your refusal rights, you have to inform us by mail or via e-mail (GUNAS GRĀMATAS LTD, legal address: Katrinas dambis 20A - 2 , Riga, LV-1045,) e-mail address: gunasgramatas@gmail.com) about your decision to decline this contract.
• To observe the term of your refusal rights please send your refusal notice before the refusal term ends.

SEQUEL TO THE REFUSAL
• If you refuse this contract we will refund all the payments you have made, including the delivery charges, (excluding additional charges concerning the payment method if you have not chosen the standard delivery type which is the cheapest delivery type) without any delays and in any case not later than in 14 days from the day when you have informed us about your refusal. The refund will be made using the same payment method that you used when paying for the product (excluding when you have clearly agreed for using a different method). In any case you will not be charged for this refund in any way. We can only hold up the refund until the moment we receive the product back or when you let us know that the product has been sent back and after we make sure that the product is not damaged and check on its condition.
• We will not refund the payments you have made for shipping the product back to The Enterprise / Company
• You have to send or return the product/s to us without any unreasonable delay and in any case not later than in 14 days time from the day when you let us know that you are refusing this contract. The term will be observed if you send the product/s before the end of the 14 days term.
• When returning the product/s the Buyer has to prove his/her identity by presenting identity documents and showing a document (receipt) that proves the purchase.
• The consumer is responsible for keeping the product/s’ quality and safety during the refusal rights realization term (including keeping the package perfect and impeccable).THE

CONSUMER CANNOT USE THE REFUSAL RIGHTS:
In accordance with Regulations of Minister Cabinet (20/05/2014) – number 255 – Regulations about distance contract in the 22nd article including IF:
• Product price depends on financial market fluctuations that seller cannot control or influence and that can turn up in the refusal rights term;
• Products are made following consumer’s instructions or are clearly personalized;
• Product is visually or physically damaged and the value of the product has decreased;
• If product has been used in the way that cannot be characterized as principle of good faith and has been used for other targets than it is supposed to.

Due to the fact that the Company sells a second-hand product, it may have defects, signs of wear and tear, deficiencies and other characteristics of the second-hand product, which are presented in the description of the product, which the Buyer accepts when purchasing the Product.

When returning the product/s the Buyer has to prove his/her identity by presenting identity documents and showing a document (receipt) that proves the purchase.
Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020