***

Tikumiskā audzināšana

Herberts Spensers

1898

Cena
€ 17 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa
Lpp. skaits: 32
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Spencer, Herbert,  Tikumiskā audsinaschana / no Herberta Spensera ; latwiski no Wisuļa. Rīga : Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa, 1898. 32 lpp. ; 20 cm.

Herberts Spensers, Tikumiskā audzināšana; latviski no Vizuļa; Rīga, Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļa, 1898. 32 lpp.; 20 cm.

Saturs: 1. Eewehrojams truhkums audsinaschanā -- 2. Schan Paula Richtera raksturojums -- 3. Zik slikti wezaki apeetās ar behrneem! -- 4. Tikumiskā audsinaschana ir atkariga no sadsihwes sozialās kahrtibas -- 5. Dabas metode -- 6. Dabas metode, atteezotees us peeauguscheem -- 7. Slikta kahrtiba sawā siņā war buht ari laba -- 8. Ihstās metodes peemehri -- 9. Ihstās metodes labumi -- 10. Wezaku un behrnu draudsiba -- 11. Behrni usluhko wezakus, kā draudsigus eenaidneekus -- 12. Kā islabot leelakus noseegumus -- 13. Dschona Loka domas par sodu nosihmi -- 14. Kā wezakeem sewi pahrbaudit? -- 15. Bes prahtigeem sodeem newar istikt -- 16. Wezais gŗuhtais un augstais usdewums.

Grāmata publicēta vecajā ortogrāfijā.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020