***

Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis

Gustavs Braše (Brasche)

1844

Cena
€ 150 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izsevējs: Stefenhāgens un Dēls
Lpp. skaits 330
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Lietota
Valoda: latviešu
Apraksts

Brasche, Gustav,  Kà Paleijas Jahnis sawu buhschanu kohpis. Arraja łaudim par preekschsihmi sarakstihts / no G.S. Brasche, Nihzes un Bahrtes mahzitaja. Jelgawâ : pee Jahņa Wridriķķa Steffenhagen un dehla, 1844. xii, 340 lpp. : ilustrācija ; 8°; 19 x 12 cm.

Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis. Arāja ļaudīm par priekšzīmi sarakstīts no G.S. Brāše, Nīces un Bārtes mācītāja

Fraktūras burti, nedaudz Švābahas raksts, vecajā ortogrāfijā.

Lauksaimnieciski, medicīniski un izturēšanās padomi stāsta formā. Lauksaimniecības dzīvnieki, veterinārā terapija, dzīvnieku veselība. Lauksaimniecības kultūras, dārzkopība. Bērna audzināšana. Kāzas. Apbedīšana. Pirmā medicīniskā palīdzība.

J.F. Steffenhagen und Sohn (izdevniecība)

Brasche, Gustav, 1802-1883

Gustavs Vilhelms Zigmunds Braše (vācu: Gustav Wilhelm Siegmund Brasche), arī Braže, bija vācu tautības latviešu valodnieks, teologs, literāts, luterāņu mācītājs, grāmatu izplatītājs.

Pēc Tērbatas Universitātes beigšanas ilgstoši bijis mācītājs Nīcā un Bārtā. Nīcā ierīkojis pirmo skolu.

Brašes sacerētās un izdotās grāmatas:

"Īsa rēķināšanas mācība" (1835)

"Kā Paleijas Jānis savu būšanu kopis" (1844)

"Īsa pamācīšana latviešiem, kas savu valodu labāki grib pārzīt"(1857)

"Mērīšanas mācība" (1862)

Grāmatai trūkst vāku un beigu lapaspuses. No vajadzīgajām 340 lpp. ir 330 lpp. Visas esošās lappuses ir tīras, kārtīgas, sasietas ar auklu vienotā blokā. Titullapa ir nedaudz nosmērēta. Uz tās redzams iepriekšējā īpašnieka paraksts. Pirms ievada ir inskripts.

The book by Gustav Brasche speeaks about difrent hometasks - agricultural, medical and behavioral advice in story form. Farm animals, veterinary therapy, animal health. Agricultural crops, horticulture. Raising a child. Wedding. Burial. First medical aid.

The book is missing the cover and the end pages. There are 330 pages of the required 340 pages. All existing pages are clean, neat, bound with tread in a block. The title page is slightly soiled. It shows the signature of the previous owner. There is an inscription before the introduction.


Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020